Wypożyczalnia

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI:

 • Należy przedstawić dwa dokumenty tożsamości, obowiązkowo dowód osobisty oraz paszport lub prawo jazdy.
 • Za wypożyczenie płaci się gotówką z góry, wg cennika.
 • Podpis Wypożyczającego na umowie wypożyczenia oznacza akceptację regulaminu wypożyczalni oraz zawarcie umowy z Wypożyczalnią.
 • Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie i w takim stanie powinien zostać zwrócony.
 • Rowery posiadają odpowiednie wyposażenie, zgodne z przepisami ruchu drogowego.
 • Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Osoba wypożyczająca sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność finansową za powstałe na nim szkody, od momentu wypożyczenia sprzętu do czasu jego zwrotu.
 • Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego wyposażenia przed kradzieżą i uszkodzeniami w przeciwnym razie wypożyczający poniesie koszty szkody w całości. Wypożyczający korzystając z wypożyczonego roweru nie może być pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających.
 • Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu, jeżeli jego uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna. W takim wypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty kwoty pokrywającej koszt zakupu nowego sprzętu.
 • Miejscem zwrotu sprzętu jest miejsce jego wypożyczenia.
 • Wypożyczony sprzęt, należy zwrócić w deklarowanym terminie umowy, jeżeli termin zwrotu roweru przedłuży się spowoduje to pobranie dodatkowej opłaty, wg cennika (każda rozpoczęta godzina liczona będzie jako pełna godzina).
 • Jeżeli po 24-ech godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, Wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.
 • Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.
 • Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie użytkowania wypożyczonego roweru
 • Za wady ukryte w sprzętach (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

 

CENNIK WYPOŻYCZALNI:

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW – DO WGLĄDU W SIEDZIBIE FIRMY CAREX, Limanowej przy ulicy Kościuszki 48.

CENNIK:

 

 

 • jedna godzina – 7 zł
 • cztery godziny – 20 zł
 • osiem godzin – 35 zł  (czyli od godz. 9 do 18)
 • doba – 45 zł
 • tydzień – 200 zł

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Adres wypożyczalni: 34-600 Limanowa ul Kościuszki 48

 

 

Skontaktuj się z nami
Realizacja: